Publications 2007/Chemistry of oxydic and organic Interfaces

Articles in magazines (2007)/COOI
Title Author Source

Heydt, M. / Rosenhahn, A. / Grunze, M. / Pettitt, M. / Callow, M. / Callow, J. (2007)

The Journal of Adhesion 83 (2007), 417

Rosenhahn, A. / Barth, R. / Cao, X. / Schürmann, M. / Grunze, M. / Eisebitt, S. (2007)

Ultramicroscopy 107 (2007), 1171

Schilp, S. / Kueller, A. / Rosenhahn, A. / Grunze, M. / Pettitt, M. / Callow, M. / Callow, J. (2007)

Biointerphases 2 (2007), 4, 143

Pham, D. V / Gravenstein, Y. / Bock, C. / Kunze, U. / Käfer, D. / Witte, G. / Wöll, C. (2007)

AIP Conference Proceedings 893 (2007), 1, 363-364

Ruppel, L. / Birkner, A. / Witte, G. / Busse, C. / Lindner, Th. / Paasch, G. / Wöll, Ch. (2007)

J. Appl. Phys. 102 (2007), 033708

Ruppel, L. / Birkner, A. / Witte, G. / Busse, C. / Lindner, Th. / Paasch, G. / Wöll, Ch. (2007)

J. Appl. Phys. 102 (2007), 033708

Wöll, Ch. (2007)

Prog. Surf. Sci. 82 (2007), 55-120

Badin, M. G. / Bashir, A. / Krakert, S. / Strunskus, T. / Terfort,  A. / Wöll, Ch. (2007)

Angew. Chem.Int. Ed. 46 (2007), 3762-3764

Rajalingam, K. / Bashir, A. / Badin, M. / Schröder, F. / Hardman, N. / Strunskus, T. / Fischer, R. A. / Wöll, Ch. (2007)

ChemPhysChem 8 (2007), 657 – 660

Kowarik, S. / Gerlach, A. / Leitenberger, W. / Hu, J. / Witte, G. / Wöll, Ch. / Pietsch, U. / Schreiber, F. (2007)

Thin Solid Films (2007), 515, 5606-5610

Wang, Y. / Xia, X. / Urban, A. / Qiu, H. / Strunk, J. / Meyer, B. / Muhler, M. / Wöll, Ch. (2007)

Angew. Chem. Int. Ed. 46 (2007), 7315-7318

Wang, Y. / Kováčik, R. / Meyer, B. / Kotsis, K. / Stodt, D. / Staemmler, V. / Qiu, H. / Traeger, F. / Langenberg, D. / Muhler, M. / Wöll, Ch. (2007)

Angew. Chem. Int. Ed. 46 (2007), 5624-5627

Cyganik, P. / Buck, M. / Strunskus, T. / Shaporenko, A. / Witte, G. / Zharnikov, M. / Wöll, Ch. (2007)

J. Phys. Chem. C 111 (2007), 45, 16909-16919

Shekhah, O. / Wang, H. / Strunskus, T. / Cyganik, P. / Zacher, D. / Fischer, R. A. / Wöll, Ch. (2007)

Langmuir 23 (2007), 14, 7440-7442

Witte, G. / Hänel, K. / Busse, C. / Birkner, A. / Wöll, Ch. (2007)

Chem. Mater. 19 (2007), 4228-4233

Martinez-Casado, R. / Mayer, B. / Miret-Artes, S. / Traeger, F. / Wöll, Ch. (2007)

J. Phys. Cond. Matt (2007), 19, 305006

Traeger, F. / Langenberg, D. / Gao, Y. K. / Wöll, Ch. (2007)

Phys. Rev. B 76 (2007), 033410

Klappenberger, F. / Caňas-Ventura, M. E. / Clair, S. / Pons, S. / Schlickum, U. / Qu, Z.-R. / Brune, H. / Kern, K. / Strunskus, T. / Wöll, Ch. / Comisso, A. / De Vita, A. / Ruben, M. / Barth, J. V. (2007)

ChemPhysChem 8 (2007), 1782-1786

Auwärter, W. / Klappenberger, F. / Weber-Bargioni, A. / Schiffrin, A. / Strunskus, T. / Wöll, Ch. / Pennec, Y. / Riemann, A,. / Barth, J. V. (2007)

J. Am. Chem. Soc. 129 (2007), 11279-11285

Caputo, R. / Prascher, B. / Staemmler, V. / Bagus, P. S. / Wöll, Ch. (2007)

J. Phys. Chem. A (2007), 111, 12778-12784

Weigelt, S. / Busse, C. / Bombis, Ch. / Knudsen, M. M. / Gothelf, K. V. / Strunskus, T. / Wöll, Ch. / Dahlborn, M. / Hammer, B. / Lagsgaard, E. / Besenbacher, F. / Linderoth, T. R. (2007)

Angew. Chem. Int. Ed. 46 (2007), 48, 9227-9230

Shekhah, O. / Wang, H. / Kowarik, S. / Schreiber, F. / Paulus, M. / Tolan, M. / Sternemann, Ch. / Evers, F. / Zacher, D. / Fischer, R. A. / Wöll, Ch. (2007)

J. Am. Chem. Soc. 129 (2007), 15118-15119

Lu, L. / Hu, S. / Lee, H.-I. / Wöll, Ch. / Fischer, R. A. (2007)

J. Nanoparticle Research 9 (2007), 491-496

Wolters, F /  Emmerich, K. (2007)

Thermochimica Acta 462 (2007), 80-88

Weidler, P.G. / Friedrich, F. (2007)

American Mineralogist, 92 (2007), 7, 1130-1132

Janek, M. / Emmerich, K. / Heissler, S. / Nuesch, R. (2007)

Chemistry of Materials, 19 (2007), 4, 684-693

Simon, R. / Kerdpin, U. / Friedrich, F. / Faubel, W. / Weidler, P.G. / Nüesch, R. (2007)

Advances in X-ray Analysis 50 (2007), 64-70

Nedosekin, D.A. / Bendrysheva, S.N. / Faubel, W. / Proskurnin, M.A. / Pyell, U. (2007)

Talanta 71 (2007), 1788-1794

Glowacky, J. / Heißler, S. / Leiste, H. / Koker, T. / Faubel, W. / Gerdes, A. (2007)

Vibrational Spectroscopy (2007)

Fischer, H. / Mastrogiacomo, G. / Löffler, J.F. / Warthmann, R.J. / Weidler, P.G. / Gehring, A.U. (2007)

Earth and Planetary Science Letters (2007)

Friedrich, F. / Steudel, A. / Weidler, P.G. (2007)

Clays and Clay Minerals (2007)

Friedrich, F. / Heissler, S. / Faubel, W. / Nüesch, R. / Weidler, P.G. (2007)

Vibrational Spectroscopy, 43 (2007), 427-434

Faubel, W. / Staub, S. / Simon, R. / Heissler, S. / Pataki, A. / Banik, G. (2007)

Spectrochimica Acta Part B, 62 (2007), 669-676

Berg, U. / Knoll, G. / Kaschka, E. / Kreutzer, V. / Weidler, P.G., / Nüesch R. (2007)

J. Res. Sci. & Tech. 4 (2007), 3, 117-122

Berg, U. / Ehbrecht, A. / Röhm, E. / Weidler, P.G. / Nüesch, R. (2007)

 J. Res. Sci.& Tech. 4 (2007), 2, 73-81

Berg, U. / Knoll, G. / Kaschka, E. / Weidler, P.G. /  Nüesch, R. (2007)

Env. Tech. (2007), 28, 166-172

Gliemann, H. / Almeida, A.T. / Petri, D.F.S. / Schimmel, T. (2007)

Surf. Interface Anal. 39 (2007), 1-8

Weigelt, S. / Busse, C. / Bombis, C. / Knudsen, M. / Gothelf, K. / Strunskus, T. / Wöll, C. / Dahlborn, M. / Hammer, B. / Lagsgaard, E. / Besenbacher, F. / Linderoth, T. (2007)

Angew. Chem. 119 (2007), 48, 9387-9390

Weigelt, S. / Busse, C. / Bombis, C. / Knudsen, M. / Gothelf, K. / Strunskus, T. / Wöll, C. / Dahlborn, M. / Hammer, B. / Lagsgaard, E. / Besenbacher, F. / Linderoth, T. (2007)

Angew. Chem. Int. Ed. 46 (2007), 48, 9227-9230 

Wang, Y. / Kováčik, R. / Meyer, B. / Kotsis, K. / Stodt, D. / Staemmler, V. / Qiu, H. / Traeger, F. / Langenberg, D. / Muhler, M. / Wöll, C. (2007)

Angew. Chem. 119(2007), 5722-5725

Wang, Y. / Xia, X. / Urban, A. / Qiu, H. / Strunk, J. / Meyer, B. / Muhler, M. / Wöll, Ch. (2007)

Angew. Chem.119 (2007), 7456-7459

Badin, M. / Bashir, A. / Krakert, S. / Strunskus, T. / Terfort, A. / Wöll, C. (2007)

Angew. Chem. 19 (2007), 3837-3839

Fosser, K. / Kang, J. / Nuzzo, R. / Wöll, C. (2007)

J. Chem. Phys. 126 (2007), 194707

Proceedings (2007)/NMG
Titel Autor Quelle
Link, G. / Faubel, W. / Heissler, S. / Weidler, P.G. / Thumm, M. (2007)

Dilaghi, A.M. / Oradea, R (2007): 11th Internat. Conf. on Microwave and High Frequency Heating, Oradea, Rumänien, 3.-6. September, 2007, 219-2

Patent applications (2007)/COOI
Title Author Source
Fischer, R. W. / Fischer, R. A. / Wöll, Ch. / Schröder, F. / Hermes, S. (2007)

WO/2007/014678; DE 10 2005 035 762.8¸ 2007.02.27

Faubel, W. / Heißler, S. (2007)

Europäisches,Patent EP 1 571 415 A1