Veröffentlichungen 2013/Neue Polymere und Biomaterialien

Aufsätze in Zeitschriften (2013)/NPB
Titel Autor Quelle

Greiner, M. / Jäckel, M. / Scheiwe, A. / Stamow, D. / Autenrieth, T. / Lahann, J. / Franz, C. / Bastmeyer, M. (2013)

Biomaterials 35 (2014), 611-619

Tsotsalas, M. / Liu, J. / Tettmann, B. / Grosjean, S. / Shahnas, A. / Wang, Z. / Azucena, C. / Addicoat, M. / Heine, T. / Lahann, J. / Overhage, J. / Bräse, S. / Gliemann, H. / Wöll, C. (2013)

J. Am. Chem. Soc. 136 (2014), 1, 8-11

Waterkotte, B. / Bally, F. / Nikolov, P. / Waldbaur, A. / Rapp, B. / Truckenmüller, R. / Lahann, J. / Schmitz, K. / Giselbrecht, S. (2013)

Advanced Functional Materials (2013), 24, 4, 442-450

Bally, F. / Cheng, K. / Nandivada, H. / Deng, X. / Ross, A. / Panades, A. / Lahann, J. (2013)

ACS Applied Materials & Interfaces 5 (2013), 19 9262-9268

Sokolovskaya, E. / Yoon, J. / Misra, A. / Bräse, S. / Lahann, J. (2013)

Macromolecular Rapid Communications 34 (2013), 19, 1554-1559

Kratzer, D. / Bally, F. / Ross, A. / Eyster, T. / Barner, L. / Bräse, S. / Barner-Kowollik, C. / Lahann, J. (2013)

Polym. Adv. Technol. (2013), 24, 139-140

Bally, F. / Deng, X. / Ross, A. / Nandivadac, H. / Weiss, J. / Lahann, J. (2012)

Polym. Adv. Technol. (2013), 24, 157-158

Brinkmann, F. / Hirtz, M. / Greiner, A. / Weschenfelder, M. / Waterkotte, B. / Bastmeyer, M. / Fuchs, H. (2013)

Small 19 (2013), 9, 3266-3277 

Pauloehrl, T. / Welle, A. / Bruns, M. / Linkert, K. / Börner, H. / Bastmeyer, M. / Delaittre, G. / Barner-Kowollik, C. (2013)

Angewandte Chemie International Edition 37 (2013), 52, 9714–9718

Richter, B. / Pauloehrl, T. / Kaschke, J. / Fichtner, D. / Fischer, J. / Greiner, A. / Wedlich, D. / Wegener, M. / Delaittre, G. / Barner-Kowollik, C. / Bastmeyer, M. (2013)

Advanced Materials 25 (2013), 42, 6117-6122

Rodriguez-Emmenegger, C. / Preuss, C. / Yameen, B. / Pop-Georgievski, O. / Bachmann, M. / Mueller, J. / Bruns, M. / Goldmann, A. / Bastmeyer, M. / Barner-Kowollik, C. (2013)

Advanced Materials 25 (2013), 42, 6123-6127

Ross, A. / Lahann, J. (2013)

Journal of Polymer Science part B: Polymer Physiscs 10 (2013), 51, 775-794

Konferenzbeiträge/Proceedings (2013)/NPB
Titel Autor Quelle

Bally, F. / Giselbrecht, S. / Bog, U. / Waterkotte, B. / Nikolov, P. / Lahann, J. (2013)

European Polymer Congress – EPF 2013, Pisa, Italien, 16-21 Juni, 2013