Development of a Parallelizable High Content QCM-D Biosensor Array with Flexible Sample Routing

  • Autor:

    Hohmann S., Franzreb M., Brenner-Weiß G. 

  • Quelle:

    GDCh-Wissenschaftsforum Chemie Bewegt 2017, Berlin 10. 14. September 2017 

  • Datum: September 2017