Institute of Functional Interfaces

Coherent soft X-ray microscopy of biological samples

  • chair:

    Rosenhahn, A. / Gorniak, T. / Senkbeil, T. / Beckers, M. / Grunze, M. (2011)

  • place:

    Bunsentagung 2011, Berlin, Deutschland, 3. Juni, 2011

  • Date: 2011
  • Rosenhahn, A. / Gorniak, T. / Senkbeil, T. / Beckers, M. / Grunze, M. (2011): „Coherent soft X-ray microscopy of biological samples“. In: Bunsentagung 2011, Berlin, Deutschland, 3. Juni, 2011